Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 25 april, 2013

Kulturskribenten Nina Kaltiala har bett mig publicera följande text:

Dörrar stängs när rabbi Lazar lämnar Stockholm

”När jag för en tid sedan intervjuade rabbi David Lazar om urfadern Abraham som en förebild för unga människor i en alltmer osäker och konfliktfylld tid sa han: ”Abraham hamnar i sammanhang som inte är hans men gör sitt bästa för att samleva med de människor han har omkring sig. Hans tält är öppet. Han bjuder in främlingar.” Samtalet handlade om ett nystartat projekt på Fryshuset i Stockholm mellan rabbinen och två religionskollegor – en präst från Svenska kyrkan och en imam – med målet att skapa dialog.

Det blåser hårt kring David Lazar nu. Han har under sina tre år som rabbin i Stockholms Stora synagoga öppnat dörrar, delat måltider och heliga texter med systrar och bröder från andra trossamfund, farit fram som en isbrytare över djupfrysta politiska, sociala och psykologiska barriärer. Många har förvånade fått kika in i hans okonstlade och självklara andlighet byggd av musik, värme och nyfikenhet. Men många har också förfärats, skrämts och känt sig tvungna att ställa sig utanför det nya som Lazar infört. Det har lett till djupa konflikter och splittring i Stockholms judiska församling, och församlingsledningen har beslutat att ta den försiktiga vägen när det gäller Lazars fortsatta uppdrag. Han erbjuds en prövotid på ytterligare tre år innan tillsvidareanställning kan bli aktuell. Under denna tid förväntas Lazar ändra inriktning på sin verksamhet, så att det vatten som rörts upp återgår till lugnare tillstånd. Av personliga skäl har David Lazar tackat nej till erbjudandet och lämnar sitt uppdrag i slutet av sommaren. Dörrarna slås igen.

Förbryllande är att någon information om på vilka punkter rabbinens sätt att verka kritiseras inte utgått från ledningen till församlingsmedlemmarna. Ryktesfragment om felprioritering, arrogans och förändringsiver cirkulerar. I denna brokiga församling står jag utan klarhet, men fortfarande med en het önskan om att dess ledning ska lyckas se på David Lazars verksamhet med en kombination av skilda perspektiv. Därför att han är en unik brobyggare i Stockholm och i Sverige. Min önskan är att rabbi Lazar ska ha förmågan och viljan att lyssna in de olika strömningar som finns i den svenskjudiska kontexten. Det svenska sättet att inte direkt och öppet framföra sina synpunkter skiljer sig från det israeliska och det amerikanska med öppen konfrontation som Lazar är van vid. Jag önskar att vi församlingsmedlemmar ska kunna se på varandras olika bakgrunder, ståndpunkter och behov med ödmjukhet och tålamod. Till det behövs öppen kommunikation. I stället stoppas nu möjligheterna till dialog av en stenhård kompromisslöshet – då islossningen skulle behövas som allra mest – i en kultur som hissar flaggan för öppenhet och mångfald!

Situationen påminner om den oro och det främlingskap som huvudpersonen i IB Singers novell ”Sabbat i Portugal” upplever när han inte längre begriper sig på sina egna. ”Ja, det här är mitt folk”, tänker han. ”Om Messias ska komma så måste han komma till dem för det finns inga andra.” De människor han står och betraktar har förändrats, liksom han själv, på vägen genom livets våldsamma omslag. Han känner inte igen dem och vill inte kännas vid dem. Men har han något val?Det är här vi är. Som de muterade fjärilarna efter kärnkraftsverkets haveri i Fukushima, med mindre vingar och skadade ögon. Vi kan konfrontera varandra. Eller lämna varandra. Oavsett vilken väg vi väljer kommer vi inte ifrån att samexistens alltid är krävande och konfliktfylld.

Rabbi Lazar säger apropå Fryshuset, stockholmsungdomarnas multikulturella mötesplats, som han liknar vid ett tält, att vi behöver en plats som det där tältet. Tältet vars öppning på hebreiska heter dalet och på arabiska dal, och som utgör fjärde bokstaven i de båda språkens alfabet. Öppning – för dialog.”

Nina Kaltiala
Kulturskribent och medlem i Judiska församlingen

Read Full Post »

Föräldrarna till barnen som går  på Aaron Isaac Skola, AIS, (eller Rellen som vi sa förr i tiden) har skrivit följande fina brev till församlingen för att uttrycka sitt stöd för rabbin David Lazar. Sammanfattningsvis menar föräldrarna att Lazars arbete utgör en ” important contribution to our Jewish lives”.

Ser fram emot att församlingens svar.

Tycker att brevet är en bra idé som fler gärna kan ta efter. Här följer brevet:

”Detta brev kommer från familjerna vid Aaron Isaacs Skola (AIS). Vi skriver för att stödja rabbin Lazar och hans arbete för AIS.Familjerna vid AIS är församlingsmedlemmar som är engagerade i sina barns judiska utbildning. AIS är en viktig plats för familjer som, av en rad olika anledningar, inte skickar sina barn till Hillelskolan. Vi är väldigt inblandade i vad som händer i församlingen och anser att vi är en viktig och aktiv del av den.Vi påverkas enormt av församlingens beslut angående Rabbin Lazar och vi skriver det här brevet för att dela med oss av vårt perspektiv på Rabbinens roll och inverkan på den judiska utbildningen av barnen i vår församling. Vi är medvetna om komplexiteten och svårigheterna gällande Rabbin Lazars anställning, och tror därför att vår röst, som representerar familjerna vid AIS, är nödvändig för en full utvärdering av Rabbin Lazars arbete.Rabbin Lazar har arbetat nära oss vid AIS. Hans dynamiska personlighet gör det lätt för våra barn att få kontakt med honom och han engagerar dem på en individuell nivå. Vi som föräldrar har märkt vilket resultat det har haft. Barnen tycker om att komma till AIS till stor del tack vare Rabbin Lazars karisma och värme gentemot dem.Rabbin Lazars har också fått många av oss föräldrar att känna oss välkomna i församlingen. Hans satsning på AIS har givit oss en stark känsla av att ha en mittpunkt och en plats där vi hör hemma. Hans vision för en levande judisk utbildning för barn och deras familjer har inspirerat många av oss. Genom att lyfta fram hur viktigt AIS är har rabbin Lazar givit vår grupp, familjerna, värde inom församlingen som helhet.Rabbin Lazars inblandning i våra barns judiska utbildning har också påverkat hur det känns för oss och våra barn att komma till synagogan. Den personliga relationen som våra barn har med Rabbin Lazar medför att när barnen känner sig hemma där. Dessutom innebär den ökade närvaron av unga familjer i synagogan också en starkare relation mellan familjerna. Detta har bidragit till en ovärderlig känsla av samvaro och tillhörighet. Vi tror helhjärtat att Rabbin Lazar har lyckats öppna synagogan för unga familjer och givit oss en anledning att återvända.Vi ser fram emot en öppen diskussion om Rabbin Lazars arbete iförsamlingen i allmänhet och med familjer såsom våra i synnerhet. Vi hoppas uppriktigt att en lösning kan nås så att Rabbin Lazar kan stanna i Stockholm och fortsätta bidra till vårt judiska liv.”

”This letter represents the families of Aaron Isaacs Skola (AIS). We are writing in support of Rabbi Lazar and of his work for AIS.

The families of AIS are members of the community who are committed to the Jewish education of their children. AIS is an important venue for families such as ours who do not, for a variety of reasons, send our children to Hillelskolan. We are greatly engaged with the happenings in our community and consider ourselves to be an important and active part of it.

For this reason, we are greatly affected by recent events and decisions regarding Rabbi Lazar. We write this letter in an effort to share our perspective on Rabbi Lazar’s role and impact on the Jewish education of children in our community. We recognize the complexities and difficulties that relate to Rabbi Lazar’s employment and therefore believe that our input, as families of AIS, is crucial for an evaluation of Rabbi Lazar’s work.

Rabbi Lazar has worked closely with us at AIS. Rabbi Lazar’s dynamic personality makes it easy for our children to connect with him and he engages with them on an individual level. We, as parents, have noticed the effect this has had on our children. They enjoy coming to AIS in no small measure because of Rabbi Lazar’s charisma and warmth towards them.

In addition, Rabbi Lazar has made many of us, parents, feel welcomed in the community. His investment in AIS has given us a strong sense of having a center and place to which we belong. His vision for a vibrant Jewish education for children and their families has inspired many of us to attend AIS regularly. By recognizing the importance of AIS, Rabbi Lazar has given our group, families, value within the larger community.

Rabbi Lazar’s involvement in the Jewish education of our children has also had an impact on the relation we, and our children, have toward going to shul. The personal relationship that our children have with Rabbi Lazar has meant that when the children come to shul they feel at home. In addition, as the presence of young families at shul has grown, so have the relationship among families grown. This has increased an invaluable sense of community and belonging. We strongly believe that Rabbi Lazar has succeeded in opening up the synagogue to young families and has given us a reason to come back.

We look forward to an open discussion about Rabbi Lazar’s work in our community, in general, and with families such as ours, in particular. We sincerely hope that a solution can be found to keep Rabbi Lazar in Stockholm so that he can continue his important contribution to our Jewish lives.”

Read Full Post »